محسن براسود:

نقدی صریح بر سخنان سردار جوانی

چند ساعت از پخش خبر شما در خبرگزاری فارس گذشت و آیا تا این ساعت شادی ضد انقلاب را رصد کرده اید.

صاف نیوز: معاون محترم سیاسی سپاه
سردار جوانی
چند ساعت از پخش خبر شما در خبرگزاری فارس گذشت و آیا تا این ساعت شادی ضد انقلاب را رصد کرده اید.
البته معاون سیاسی سپاه هستید صدرصد رصد داشته اید
 شما به عنوان یک مسول حق ندارید، در آستانه ثبت نام و کاندیداتوری  ویا علیه کسی صحبت کنید این اقدام شما نوعی سیاسی کاری می باشد.
از کی رسم شده درسپاه دلایل  جابه جایی هارا در بوق و کرنا می کنند تا کنون هزاران جابجایی در سپاه انجام شده واین اولین باری است که میشنویم یک مقام مسئول آبروی یک همکار ویک فرمانده ارشد را براحتی می برد، پس مصداق ریختن ابروی مومن همانند ریختن خون اوست ،کجاست از این پس چگونه میخواهید پاسخ شایعات بیکران و بی پایان این اظهار نظر خود را بدهید در هرصورت خوراک خوبی برای رسانه های معاند درست کرده اید.