به گزارش صاف نیوز:  در پاییز ۹۸ خبری مبنی بر انتقال اسناد مالی نهاد ریاست جمهوری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شد؛ انتقال اسنادی که ارزش آن در ماهیت سندهایی تبلور پیدا می‌کند که دربرگیرنده سندهای مهم امور مالی نخست وزیران دوران پهلوی دوم و دوران نخست وزیری و روسای جمهور انقلاب اسلامی است که از مهم‌ترین این اسناد مربوط به دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب است. به گفته ایوب یتیم پرور، کارشناس ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این اسناد برای پژوهشگران و آرشیویست‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این اسناد که دربرگیرنده ذی حساب مالی ۲۱ سال یعنی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۷ است، با هماهنگی دیوان محاسبات کشور پس از ۳ تا ۴ هفته کار ارزشیابی تخصصی در قالب ۹۵۰ کارتن به مخازن ویژه ریاست جمهوری در ساختمان آرشیو ملی ایران منتقل شد و به گفته این کارشناس ارزشیابی سازمان، این اسناد پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت ضدعفونی شدن در مخازن مخصوص قرار می‌گیرند.

یکی از ارزش‌های تحقیقی این اسناد مربوط به سندهای امور مالی در دوران ۱۰ نخست وزیر و سه رئیس جمهور است، که از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۷ بر منصب این جایگاه‌ها قرار داشتند و به گفته کارشناس ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، همکاری مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری در این انتقال بسیار تاثیرگذار بود که می‌تواند باب همکاری برای انتقال اسناد راکد دیگر نهادها به این سازمان را فراهم سازد.

همچنین یتیم پرور به انتقال اسناد گزینش رده‌های مدیران کل و رده‌های بالاتر به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در قالب ۳۵ هزار و ۹۷۵ برگ شامل ۷۴ پرونده که دربرگیرنده سه کارتن ویژه اسناد بود، اشاره کرد و افزود: این اسناد گزینش مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ شامل مدیران بازنشسته، متوفی و کسانی که استعفاء داده بودند، است.

براساس این گزارش، فراهم آوری، ارزشیابی و نگهداری اسناد راکد نهادهای کشور و انتقال آن به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این اسناد یکی از بهترین مواد پژوهشی برای محققین به حساب می‌آید و به گفته کارشناس ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برپایی نمایشگاهی از مهمترین اسناد امور مالی نهاد ریاست جمهوری نیز در ترغیب دیگر نهادها برای انتقال اسناد راکد خود که ۴۰ سال از زمان آن گذشته باشد، می‌تواند در مشارکت دیگر نهادها در این زمینه نقش ایفا کند.