صاف نیوز: همیشه یک نفر هست که درهرمسئله ای قدم جلو بگذارد ودردها را برشمرد و خوانندگان به راحتی ازکنار آن بگذرند، اما دیری نمی گذرد که خواننده عقبگردمی کند ومجددا به دردها نظر می اندازد و تازه متوجه می شود چه بلایی برسرصنف ویا جامعه آمده است. مثل اکران فیلم ها که وزارت ارشاد جرات ندارد به سینمادار بگوید بالای چشمت ابروست. مثل دستمزد بازیگران که تهیه کنندگان بی ثبات پرداخت می کنند و زجر وعذاب آن مال من و وشماست که نمی توانیم با بودجه شخصی فیلم بسازیم. مثل پارتی که اگر نداشته باشی هیچ کجا بهتر ازبهشت زهرا جایت نیست و……… هزاران
موارد دیگر که وقتی به آن فکر می کنی دود از سرت بلند می شود. تمام این مصیبت ها وناملایمت ها برای غروری الکی است. وقتی نگارنده بحق می نویسم تو خواننده به راحتی از کنارش می گذری و بعد ها که چهار نفر گله کردند برمی گردی به مطلب نگارنده زل می زنی و می بینی ای دل غافل ،چرا من همانجا اقدام نکردم تا دیگران هم ازمن تقلید کنند……… و همین می شود که هزاران چوب بر سرمان فرود می آورند، اما مردی وجود ندارد جلوی آنها قد علم کند، چرا؟ به خاطر اینکه ما ازابتدا حاضر به توسری خوردن شدیم و تا آدم هایی مثل انتظامی و بعضی زیرمجموعه های حضرتش حضور دارند باید توسری خور باشیم. ماحقی بیشترازاین لایق مان نیست.
بی خودی هارت وپورت نکنیم که هوا پسه……..
گذشته ازاینها خواهش می کنم ‌یک باردیگر به تعهدات بیمه نظر بیندازید وخدا وکیلی ببینید سقفی که برای دارو و ویزیت طی یک سال تعیین کرده اند ۳۰۰ هزارتومان ، رقمی است؟ ویزیت دکتر کمتراز بین ۳۰تا ۷۰ تومان و قیمت دارو سر بفلک ‌کشیده که رقم فقط برای چهار بار بیماری شماست. سمعک زیر ۶ملیون تومان وجود ندارد.قیمت سمعک را یک ملیون تعین کردند. فیزیوتراپی جلسه ای ۱۴۰ هزار تومان است. کل رقم درسال را ۳ملیون تعین کردند ،یعنی۲۰۰ جلسه. شیشه عینک کره ای ۱۸۰ هزارتومن است ،البته طبی. کل عینک را ۳۰۰ تومان تعین کردند وخیلی رقم های شرم آور .مهم تر اینکه امروز که هزینه ها را تحویل می دهی دوماه دیگر شاید پول آن را واریز کنند. صد رحمت به بیمه کارگری!یه کوچولو شرم کنید …….
غلامرضا گمرکی