صاف نیوز: این مجمع با تکذیب “شایعات” مربوط به حمایت رئیس و دبیر آن از افزایش قیمت بنزین، در این زمینه از خود به کلی سلب مسئولیت کرده و تمام مسئولیت را متوجه دولت و مجلس دانسته است!
خب! این به چه معناست؟ معنایش این است که این نهاد نمی‌خواهد در ریسک‌های ناشی از تصمیمات سخت و از لحاظ اجتماعی هزینه‌دار، سهمی به عهده گیرد.
در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش قیمت بنزین تصمیم مجموعۀ نظام سیاسی است یا فقط بخش اجرایی آن؟ اگر تصمیمِ مجموعۀ نظام است طبعاً تمام نهادهای حاکم باید با صراحت به دفاع از آن برخیزند نه اینکه شانۀ خود را از زیر بار آن خالی کنند! اما اگر افزایش بهای بنزین صرفاً تصمیم بخش اجرایی کشور است و دیگر نهادها با آن مخالف‌اند، در آن صورت به جای مخالفت زبانی، می‌توانند آن را در عمل ابطال کنند چرا که لوازم قانونی آن را در اختیار دارند.
در عین حال، واکنش مجمع به افزایش قیمت بنزین از نقطه نظر حفظ “مصلحت نظام” نیز قابل تأمل است. در واقع مجمع در این مورد به جای آنکه مصلحت نظام را در نظر داشته باشد، عمدتاً نگران مصلحت خود بوده است! عجب حکمرانی عجیبی!
#احمد_زیدآبادی
منبع: کانال نویسنده