صاف نیوز: بعد از شکایت عده کثیری از سهامداران بورس تهران مبنی بر ریزش سهام و تعمدی بودن این ریزش ها و تخلفات صورت گرفته توسط حقوقی ها و مدیران سازمان بورس , رئیس دستگاه قضا دستور تشکیل هیئتی از کارشناسان جهت ورود به پرونده و رسیدگی به موضوع و بر خورد قاطع با متخلفان را صادر کرد.