به گزارش صاف نیوز، رویترز به نقل از مقامی لبنانی که اشاره ای به نام وی نکرده گزارش داده که سعد الحریری امروز سه شنبه از سمت نخست وزیر لبنان استعفا می کند.

این وضعیت در حالی است که ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان درباره فروپاشی اقتصاد لبنان هشدار داد.

وی افزود: اگر اعتراضات ادامه پیدا کند و گامهای فوری برداشته نشود، اقتصاد لبنان فرو خواهد پاشید. لبنان به راهکار فوری برای نجات و رهایی نیاز دارد و به هر اندازه که این راهکار به تعویق افتد، تاوان هم سنگین تر خواهد بود.

سلامه تاکید کرد: اعتراضات متوالی در کشور از چندی قبل، اوضاع را پیچیده تر کرده و سبب بسته شدن بانکها شده است. مهمتر از آن بحث بی اعتمادی است زیرا منابع مالی و اقتصاد بر روی اعتماد استوار است.

شایان ذکر است که لبنان چندی است که شاهد اعتراضات مردمی است.