بازی که در تصویر آن نماد توییتر و دختران خیابان انقلاب دیده می‌شود …

بازی که در آن ماموریت هایی دارید و می‌توانید افراد #همبازی خود را بیابید…!!!

آیا این یک برنامه ریزی برای آشوب نیست؟