March 15,2020 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

SafNews Agency

بی‌توجهی به «قرنطینه» خانگی

صاف نیوز بی‌توجهی مردم به قرنطینه خانگی یکی از عوامل اصلی شیوع بیش‌تر کروناست. این روزها خیابان‌های اهواز به‌رغم هشدارهای مکرر، مملو از جمعیتی است که مشغول خرید شب عید است. گویا برخی از مردم کرونا را جدی نگرفته‌اند.

بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی
بی‌توجهی به«قرنطینه» خانگی