ملانصرالدین: شفاف سازی یعنی چه؟راستی آزمایی چه معنایی دارد؟!
کدام شفاف سازی را سازمان سینمایی به طور کامل انجام داده؟به کدام سوال سینماگران و منتقدان پاسخ داده شده؟
شما راستی آزمایی نکردید،با اهالی سینما و رسانه زورآزمای کردید که خیلی زود هم پشت تان به خاک مالیده شد و کت و شلوار گرانقیمت تان رنگ خاک گرفت!
چرا به سوال منتقدان درباره ریخت و پاش های دلبخواهی فارابی پاسخی ندادید؟چرا پشت پرده سمفا را افشا نکردید؟چرا شفاف سازی نمی کنید که چه اتفاقی بین شما و صاحبان دو فیلم مسئله ساز رخ داده است؟
چرا نمی گویید یک تشکل خاص تهیه کنندگی کل سازمان سینمایی را به اشغال درآورده؟چرا درباره فامیل بازی ها و دوست بازی های تان چیزی نمی گویید که برای مدیریت انتخاب شان کرده اید و چیزی از سینما نمی دانند؟!چرا…

سیدرضا اورنگ