صاف نیوز – ملانصرالدین: سریال «ستایش ۳» از کارگردانی گرفته تا بازی و گریم، در تاریخ مجموعه های تلویزیونی ایران  و جهان برای خود شاهکاری محسوب می شد و می شود ،اما پایان این سریال شاهکاری بود بی نظیر که فقط از عهده چنین تهیه کننده و کارگردانی بر می آمد و بس! 

سکانس خنده دار صحنه حمله به فردوس حشمت توسط اراذل، روی فیلمفارسی ها را تا ابد سفید کرد،همچنین طراحی صحنه مضحک سر رسیدن نیروهای پلیس که مانند صاعقه بر سر اراذل و قاتلان فرود آمدند  و در طرفه العینی همه را دستبند زدند!مانند همیشه یا کارشناس پلیس سر صحنه نبود،یا بود و بلد نبود!اگر به یک بچه ۱۰ ساله فیلم دیده،این صحنه را می دادند کارگردانی کند،شک نکنید که بسیار حرفه ای تر میزانسن می چید و کارگردانی می کرد!

جالب تر از همه لحظه کشته شدن پری سیما توسط پدرش است که روی هندی ها را نیز کم کرد و به حاشیه فرستاد!پدر، هفت تیر به دست قصد دارد خودش را پیش چشم دخترش بکشد،اما هرچه فریاد می کشد،دخترش که پشت پنجره است نمی شنود.پری سیما در حالی که قصد دارد انیس را با خشونتی خنده دار و نخ نماش شده خفه کند،نیمرخ اش به سمت پنجره است،یعنی اندامش از بغل دیده می شود، نه از روبرو.تعادل پدر بهم می خورد،تیری در می رود و پنجره را سوراخ می کند.پری سیما به سمت دوربین برمی گردد،اما تیر به جای شانه اش به وسط قلبش اصابت کرده!هرچه فکر کردیم و فسفر مغز را سوزاندیم،نتوانستیم بفهمیم کارگردان چه ترفندی به کار برده که گلوله با یک چرخش ۹۰ درجه ای به جای شانه به قلب این زن بیچاره برخورد کرده!

 سیدرضا اورنگ