صاف نیوز: دلایل معمول فراموشی(کدام علت باعث فراموشی در شما می شود؟)

علاقه مند نبودن: وقتی به موضوعی علاقه مند نباشیم در نتیجه به آن توجهی نکرده و قادر به درک و یادآوری آن نیستیم

 

تمرکز نداشتن: اگر موضوعی توجه ما را به خود جلب نکند، حواس مان سراغ اطلاعات دیگری خواهد رفت و در نتیجه قادر به یادآوری آن موضوع نخواهیم بود

استرس زیاد: داشتن استرس یعنی بدترین حالت ممکن برای استفاده از حافظه و در نتیجه ناتوانی در یادآوری اطلاعات

اطلاعات بیش از حد: اطلاعات زیاد باعث سردگمی و در نتیجه استرس می شود و یادآوری را با دشواری همراه می کند

ارتباطات ضعیف: مغز مطالب را با ارتباط یادآوری می کند، اگر ارتباط بین اطلاعات ضعیف باشد یادآوری برای مغز دشوار خواهد بود

گذشت مدت زمان: اگر از زمان یادگیری یک موضوعی تا یادآوری آن، فاصله زیادی بیفتد، حافظه در این مورد ضعیف تر عمل می کند

تداخل: تشابهه اطلاعات در مغز باعث تداخل شده و در نتیجه عمل یادآوری با دشواری همراه می شود.